К О Н К У Р С

ГЕРМАНСКАТА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА

ХАЈДЕЛБЕРГ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ,

објавува

К О Н К У Р С

За запишување на слушатели на професионални специјализации (обуки) во областа на информатичките технологии и финансиите, во прв уписен рок во учебната 2023 година

 

Врз основа на Член 141 и 142 од Законот за високото образование, Статутот и Правилникот за условите и критериумите за запишување на стручни специјализации за доквалификација и преквалификација, германската високообразовна установа ХАЈДЕЛБЕРГ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, Управниот Одбор на седницата одржана на 13.02.2023 година донесе одлука за исплата на ваучери до 12.000 денари.

Оттука, со оглед на актуелните состојби во глобални рамки и во земјата, ќе се доделат во филијалата во Скопје, а во име на идните слушатели, следните износи на ваучери, и тоа:

  • 15 ваучери за програмата „Certified Accounting Specialist“ ќе се доделат на 15 кандидати, млади лица до 35 години, за секој поединечно во износ од 8,000 денари, а согласно правилникот на избор;
  • 15 ваучери за програмата „Business Intelligence & Big Data“ ќе се доделат на 15 кандидати, млади лица до 35 години, за секој поединечно во износ од 000 денари, а согласно правилникот на избор;
  • 15 ваучери за програмата „Project Management“ ќе се доделат на 15 кандидати, млади лица до 35 години, за секој поединечно во износ од 12,000 денари, а согласно правилникот на избор.

Документи за пријавување и запишување:

Пријава за запишување (електронски на https://forms.gle/D6B1Rahrp3U1Qio6A)

Услови и критериуми на запишување:

Право на запишување на специјализациите имаат кандидати со најмалку завршено четиригодишно средно образование.

Секој од апликантите ќе помине низ кратко онлајн интервју преку апликацијата ZOOM app. во организација на ХАЈДЕЛБЕРГ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ. Тоа ќе се одвива после пополнувањето на Пријавата за запишување, која можете да ја пополните на: https://forms.gle/D6B1Rahrp3U1Qio6A

 

На крајот на специјализацијата слушателите се стекнуваат со:

  • ECVET- European Credit points for Vocational Education and Training (Европски кредит поени за стручно образование и наука или КПУ – континуирано професионално усовршување бодови) согласно Европската рамка за квалификации на годишно ниво;
  • Специјалистички сертификат за завршено неформално стручно образование согласно European Quality Assurance for Vocational Education and Training (EQAVET) – Обезбедување Европски квалитет за стручно образование и наука;
  • Трансферни ЕКТС (кредити) за студиските програми на германска високообразовна установа – ХАЈДЕЛБЕРГ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, Државниот дуален универзитет од Манхајм и други партнери.
  • Тутор / ментор за поддршка во професијата во периодот после завршување на програмата;
  • Можности за вработување во компаниите соработници;
  • Вмрежување со алумни (колеги кои успешно ги завршиле програмите);
  • Поддршка и објава на научно-истражувачки трудови.

 

Рокови  за  пријавување и запишување:

 I уписен рок
Пријавување на кандидатите15.02 до 15.03.2023

 

Кандидатите треба да ги достават сите генералии за пријавување и запишување со пополнување на следнава електонска форма: https://forms.gle/D6B1Rahrp3U1Qio6A по што ќе бидат директно контактирани од некој од тимот на ХАЈДЕЛБЕРГ.

 

Наставата ќе се изведува онлајн и/или хибридно, во просториите на Хајделберг Факултет во Скопје, на улица „Бул. Трета Македонска Бригада“ бр. 1, 1000 Скопје

Заинтересираните кандидати можат да добијат информации за упис на следните броеви:

+389 70 355 590;  02 3 125 500;

 

ПНУ Институт за бизнис и менаџмент Хајделберг Скопје

ХАЈДЕЛБЕГ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

 

Претседател на УО                                                  Член на УО

проф. д-р Улрих Зеител,                                 проф. д-р Роналд Глеих

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email