6-ти состанок на Одборот ИБМХС, 05 јуни 2020 (Онлајн)

Клучни теми на одборот:

  • 1. Добредојдовте од претседателот
  • 2. Краток преглед за економската состојба во Северна Мазедонија и на ИБМХС
  • 3. Воспоставување на МКВ-круг во Северна Мазедонија
  • 4. Акредитација на програмата за контрола од ИГЦ
  • 5. дипломски студии (3 ерген + 2 мајстор) – ситуација и можности
6th Board Meeting IBMHS, June 05, 2020 Online

6th Board Meeting IBMHS, June 05, 2020 (Online) TOP Board Meeting: 1. Welcome by the chairman2. Short overview about the economic situation in Northern Mazedonia and at the IBMHS3. Establishing of a ICV-Circle in Northern Mazedonia4. Accreditation of the controlling program by IGC5. Bachelor Studies (3 bachelor + 2 Master) – situation & possibilities

Публикувахте от Institute for Business & Management Heidelberg Skopje в Петък, 5 юни 2020 г.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email