К О Н К У Р С _за запишување на слушатели во учебната 2021/2022 на стручни специјализации во школите – финансии, банкарство и ИТ

ИНСТИТУТОТ ЗА БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ ХАЈДЕЛБЕРГ СКОПЈЕ

C O M P E T I T I O N

За запишување на слушатели во учебната 2021/2022 на стручни специјализации во школите – Финансии, Банкарство и ИТ

Врз основа на Статутот, Правилникот за условите и критериумите за запишување на стручни специјализации (обуки) за доквалификација и преквалификација на Високообразовната германска установа – ХАЈДЕЛБЕРГ Институт за Бизнис и Менаџмент Скопје, како и Член 141 и 142 од Законот за високо образование, во кооптација со Академијата за банкарство и информатичка технологија – АБИТ, Деканската Управа на седницата одржана на 04.08.2021 год. за определување на слушатели за запишување во 2021/22 година, го определи следниот број:

Оддел: Школа за финансии (School of Finance)  

Оддел: Школа за банкарство (School of Banking ) 

Оддел: Школа за ИТ (School of IT ) 

Документи за пријавување и запишување:

  • Пријава за запишување (електронски на )
  • Диплома за завршенo средно образование, прв или втор циклус на студии (копија во електонска форма)

Услови и критериуми на запишување: Право на запишување на специјализациите имаат кандидати со најмалку завршено четиригодишно средно образование. Имено, секој апликант ќе помине низ кратко интервју (online или во канцелариите на АБИТ). Тоа, ќе се одвива после пополнување на ПРИЈАВА за запишување, која, може да се најде при избор на соодветната програма на: www.ibmhs.eu; или да се достават податоци за кандидатот, на следниов e-mail: info@ibmhs.eu

На крајот на специјализацијата слушателите се стекнуваат следните можности:

  1. 32 бодови / ECVET- European Credit points for Vocational Education and Training (Европски кредит поени за стручно образование и наука или КПУ – континуирано професионално усовршување бодови) согласно Европската рамка за квалификации на годишно ниво;
  2. Специјалистички сертификат за завршено неформално стручно едногодишно образование согласно European Quality Assurance for Vocational Education and Training (EQAVET) – Обезбедување Европски квалитет за стручно образование и наука.
  3. Трансферни ЕКТС (кредити) за студиските програми на германска научна установа – ПНУ ХАЈДЕЛБЕРГ Институт за Бизнис и Менаџмент Скопје.
  4. Германска диплома за завршени стручни специјалистички обуки издадена од ПНУ ХАЈДЕЛБЕРГ Институт за Бизнис и Менаџмент Скопје.
  5. Тутор за поддршка во професијата во периодот после завршување на програмата.

Рокови  за  пријавување и запишување:

Кандидатите, треба да ги достават сите документи за пријавување и запишување во електронска форма на info@ibmhs.eu или во просториите на Академијата за банкарство и информатичка технологија | АБИТ, на адреса: Ул. „Орце Николов“ бр.75, 1000 Скопје

Заинтересираните кандидати можат да добијат информации за упис на следните броеви: +389 70 355 656; +389 2 3 125 500; или на веб страната: www.abit.edu.mk Наставата ќе се изведува 100% online (преку Zoom app.) во 2021 или во 2022 г. во просториите на АБИТ / кампусот на Хајделебрг во Скопје.

Напомена: стручните специјализации на АБИТ се дел од академските магистерски студии (МБА) за стекнување на називот „Магистер на науки“ на германската висообразовна установа ПНУ ХАЈДЕЛБЕРГ Институт за Бизнис и Менаџмент Скопје. Оттука, слушателите кои ќе се опредалат за акаедмски студии МБА, понатаму, ќе им бидат трансферирани сите кредити (ЕКТС) претходно стекнати од специјализациите, како и пребиени уплатените парични средства во функција на школарината за МБА студиите.

АПЛИЦИРАЈ:

SCHOOL OF BANKING
SCHOOL OF FINANCE
SCHOOL OF IT

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email