CBI & Big Data

30 480 

Clear

Certification in Business Intelligence & Big Data

Од практика за практика

Во текот на оваа програма, ќе бидат опфатени повеќе теми кои ја објаснуваат целта, примената и придобивките на Деловната Интелигенција (ДИ) во современите корпоративни информациски системи. Започнувајќи од основните концепти на податоци и податочни типови, ќе бидат опфатени начините на трансформација и организација на податоците во податочните складови и мултидимензионални структури, кои што потоа ја претставуваат основата на системите за подршка при донесување на деловни одлуки. Концептот “големи податоци“ ги објаснува податоците кои по својот волумен и карактеристики се разликуваат од конвенционалните податочни структури. Во програмата се опфатени и концептите на откривање на знаење во податоците, а посебно во “големите податоци“, преку процесот на “ископување“ (data mining), односно примена на алгоритми и техники на вештачка интелигенција врз податоците, за да се откријат информации кои претходно биле непознати или неочекувани. Техниките на визуелизација и презентација на податоците кои произлегуваат од системите за Деловна Интелигенција, се опфатени како посебно поглавје, во кое се истакнати предностите на графичката презентација на знаењето при анализа на комплексни феномени.

Цели на специјализацијата
По завршување на праграмата, учесниците:

 • ќе се запознаат со основните концепти на Деловната Интелигенција како податоци и податочни модели, мулти-димeнзионални бази на податоци, големи податоци и сл.
 • ќе научат што се и како се користат автоматизирани извештаи;
 • ќе научат техники на анализа на податоци кои се користат во Деловната Интелигенција;
 • ќе се запознаат со алатките за презентација и визуелизација на податоци во системот за Деловна Интелигенција;
 • ќе се учи за концептот на вештачка интелигенција и машинско учење;
 • ќе се научат повеќе техники на предвидување со машинско учење и вештачка интелигенција со различни типови на податоци.

Котизацијата за регистрација е вклучена во вкупната котизација на програмата

Стуктура на обуката

Содржина

 1. Вовед во системи за деловна интелигенција (дефиниција, концепт и терминологија, платформи, софтвер, вовед во Power BI)
 2. Power Bi принципи, логика и функционалност (основни компоненти, предности и недостатоци, употреба на ресурси, трансформација на податоци)
 3. Power BI – создавање на основни извештаи
 4. Power BI користење на филтри, визуелизации и споделување
 5. Вовед во системи за големи податоци (дефиниција, концепт и терминологија, платформи, софтвер, Orange платформа вовед)
 6. Orange принципи, логика и функционалност (основни компоненти, предности и недостатоци, употреба на извори, трансформација на податоци)
 7. Orange примери за користење на машинско учење – надгледувано учење
 8. Orange примери за користење на машинско учење – учење без надзор

Предавачи

Душко Тодевски
Научник за податоци и scrum master, Банзае Дооел

Професионално искуство и докажана експертиза во многу корпоративни проекти за наука за податоци и вештачка интелигенција. Исто така, клучен влијателен фактор во имплементацијата на различни решенија за деловна интелигенција.
Истражувачкиот интерес фокусиран на невронски мрежи, учење за зајакнување, економетрија и статистика.
Тековен ангажман – докторант бизнис економија УГД Штип
Научник за податоци и scrum master @ Banzae Dooel
Претходно релевантно искуство – Data scientist @ YAGEO – KEMET Corporation
Публикации и трудови – Бројни трудови кои вклучуваат машинско учење, вештачка интелигенција, економетрија и статистика со деловна апликација

 

Вкупен фонд на часови:

 • 25

Место на одржување:

 • Институт за Бизнис и Менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје (С. Македонија) / Хајделберг (Германија) или
 • ONLINE во живо на апликацијата ZOOM.US

Динамика на обуката:

 • Еден ден во неделата

РЕГИСТРАЦИЈА

Често поставувани прашања

Плаќањето може да го направите дирекно со кредитна картица на самата веб страна при купување на семинар или обука или преку плаќање на фактура на неколку рати, а по претходно потпишан договор.

На програмите за сертифицкација може да се запише секој оној кој сака да се доквалификува или преквалификува за избраната област. За таа цел, поседување на минамални предзнаења од избраната област на секој кандидат се олеснителна околност при изучувањто на програмите. Имено, за програмите, освен последипломските магистески студии, не се бара претходно формално високо образование.

Pillar 1 – Семинари се одржуваат во живо со физичко присуство на однапред определена локација и време. Исто така, семинари се одржуваат и онлајн во живо преку ZOOM платформата. За секој организиран семинар однапред се определени начинот, времето и местото на одржување што се објавува на самата веб страна.

Pillar 2 – Е-learning, предавањата се одржуваат онлајн. Првата категорија е предавања во живо пеку онлајн ZOOM платформата, втората категорија е преку снимени видео материјали (при купување на одредена програма, добивате пристап до видеото кое сте го купиле).

Pillar 3 – Executive Certification се одржуваат во живо со физичко присуство на групата која ја следи програмата, со однапред определен распоред за одржување на предавањата.

НАПОМЕНА: предавањата на повеќемесечните програми се одржуваат после работно време, еднаш или два пати во неделата (за секоја обука е детално објаснето во информациите на самата програма).

Предавачи на сите програми се домашни и меѓународни практичари со најмалку 10 годишно работно искуство во областите кои ги предаваат. На секоја од програмите има експерти предавачи кои стојат на располагање за вие да го „искористите“ нивното know-how.

Секој слушател добива материјали во форма на презентации, вежби, exel-и, книги, дополнители (видео и аудио) материјали и насоки каде можат да добијат повеќе информации за теми поврзани со предавањата за сите кое сакаат да го прошират своето изучување.

На германската високообразована установа Хајделберг Инститит за бизнис и менаџмент во Скопје има акредитирано (во 2018 година) 4 академски програми за магистерски студии, и тоа:

 • – MBA in Finance & Controlling (60 ECTS)
 • – MBA in Finance & Controlling (120 ECTS)
 • – Business Data Governance & Business Informatics (60 ECTS)
 • – Business Data Governance & Business Informatics (120 ECTS)

Право на запишување имаат сите завршени студенти со додипломски студии – „Bachelor“ за едногодишните програми од 60 ЕКТС, кои претходно се стекнале со 240 ЕКТС кредити, додека за запишување на две годишните магистерски програми од 120 ЕКТС, право за запишување имаат студети со претходно стекнати 180 ЕКТС.

ВАЖНО:

 • – со завршување на магистерската програма MBA in Finance & Controlling (60 или 120 ЕКТС) студентите се стекнуваат со престижни меѓународни сертификации (2 од наведените 4

Risk Management (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Credit Analysis (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Compliance (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Certified Controller (German Diploma from Germany)

 • – завршување на магистерската програма – Business Data Governance & Business Informatics (60 или 120 ЕКТС) студентите се стекнуваат со престижни меѓународни сертификации (2 од наведените 4):

Certificate CISA / ISACA Certificate
BI & Big Data (German Diploma)
Digital Design Communication
Certification for Developers

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ IBMHS

Play Video

МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТИ ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ

Нашите меѓународно признати стандарди за квалитет и германското стручно образование можат да ве издвојат. Курсевите се развиваат од врвни експерти кои ќе ви помогнат да ги добиете најпотребните вештини