CAS

30 1.260 

Clear

Executive Certification in Accounting

ОД ПРАКТИКА ЗА ПРАКТИКА

Хајделберг Програмата за сметководители е акредитирана од Министерството за образование и наука на Република Македонија, во соработка со германската високообразовна установа | Institut for Business & Managament Heidelberg – Skopje и FORUM Institute for Management.

Секој слушател добива меѓународен Гермаски сертификат за сметководствен специјалист потпишан од претседателот на германскиот институт, проф. д-р Улрих Зеител.

Профил на Институтот:

 • 110 вработени
 • 14.5 милиони ЕУР годишен обрт
 • 1.500 настани годишно
 • 4.500 семинари годишно
 • 20.000 учесници
 • Корпоративни партнери во: Италија, Јордан и Шпанија

Котизацијата за регистрација е вклучена во вкупната котизација на програмата

Стуктура на обуката

Ниво 1

Certified Accounting Specialist® Heidelberg program

Ниво 1

1. Вовед во сметководство и Биланс на состојба & Биланс на успех

2. Сметководство на обртни средства

3. Евиденција на залихи

4. Примена на сметките за АВР & ПВР

5. Данок на додадена вредност ДДВ

6. Евиденција на трговски стоки

7. Продажба на стоки преку трговија на мало и Увоз & Извоз на стоки

8. Сметководство на трошоци 1 (вовед, видови, нематеријални трошоци)

9. Сметководство на трошоци 2 (плати, амортизација и распоред на трошоци 490)

10.1. Сметководство на приходи и расходи (790) и

10.2. Сметководствена постапка при утврдување на финансискиот резултат

11. Финансиски резултат – заклучни согледувања (работилница)

 

Ниво 2

Certified Accounting Specialist® Heidelberg program

1. Финансиско сметководство сппред МСФИ/МСС со практични примери од класа 0 до класа 9

2. Данoк на дoдадена вреднocт – ДДВ/ Данoк на дoбивка

3. Пресметка на персoнален данoк пo разни oснoви/ Плати, придонеси и надоместоци од плати

4. Сметкoвoдствo кај бучетските кoрисници

5. Сметкoвoдствo кај бучетските кoрисници

6. Менаџерско сметководство

 • Анализа на трошоци – услов за квалитетно менаџирање на претпријатијата;
 • Трошоци според начинот на реагирање на обемот на работење (фиксни и варијабилни);
 • Маргинални трошоци;
 • ABC метода и JIT метода; Буџетирање; Анализа на цени, услов за квалитетно менаџирање на претпријатија;
 • Практична анализа на влијанието на трошоците и цените врз финансискиот резултат;
 • Влијанието на трошоците и цените врз финансискиот резултат;
 • Утврдување на точката на рентабилност.

7. Анализа на финансиски извештаи – (Пресметка на показатели на ликвидност, солвентност, деловна активност, профитабилност; Практичен пример за изработка на финансиска анализа)

8. Изборен модул ( слушателите бираат еден од модулите 8.1 или 8.2)

 • Case study и завршен испит

8.1 Банкарско сметководство

 • Вoведни дискусии за улoгата и значењето на банкарскиот систем, платниот промет и меѓународниот платен промет
 • Парични средства во банките, евиденција на парични средства, прокнижување на денарски, девизни изводи и благајна
 • Кредити и пласнами на банките, посебна резерва и резервирања, вонбилансна евиденција
 • Сметководствена евиденција на постојани средства; Преземени средства за ненаплатени побарувања, Капитал

8.2 Сметководство на производството

 • Специфичности кај друштва кои вршат производна дејност согласно МСС 2;
 • Пресметка и книжења на производството
 • Изготвување на пресметка на производството;
 • Пресметка и книжење на довршено производство.
 • Искажување на залихите на недовршено и довршено производство во финанскиот извештај – Биланс на состојба.
 • Практична работа базирана врз производна компанија од праксата.

Ниво 3

Certified Accounting Specialist, Ниво 3

 1. Group Accounting
 2. Differences between IFRS Accounting and German Accounting (including EU Directives)
 3. Case Studies on Group Accounting
 4. Case Studies on Specific IFRS Accounting Topics in Germany
 5. Case Studies on Accounting Differences
 6. How to structure an accounting department
 7. Accounting Workflow German GAAP to IFRS

For listeners with Modul: Banking Accounting

 • Specific Accounting Topics under IFRS: e.g. Leasing (IFRS 16), Revenue Recognition (IFRS 15), Financial Instruments (IFRS 9)
 • Digitalization in the Finance Departments

Предавачи

Структура на предавачи:

 1. Prof. Dr. Bernd Hacker, Professor of Accounting University of Applied Sciences, Rosenheim (Germany)
 2. Prof. Dr. Ronald Gleich, Head of Controlling cathedra of Frankfurt School of Finance & Management (Germany)
 3. Prof. Dr. Mike Schulze (European Management School, Mainz (Germany)
 4. Sladjana Raickovic, consultant (Montenegro);
 5. Проф. д-р Синиша Наумоски, Извршен директор на АБИТ;
 6. д-р Вики Русевска Твртковиќ, Директор на сектор за буџетирање и финансико известување во Стопанска банка АД Скопје
 7. м-р Донка Марковска, Директор на сектор за финансико управување во НЛБ Банка АД Скопје;
 8. м-р Александра Мирчовска, Раководител на сектор за кредитна анализа и админстрација на големи, средни и мали претпријатија во НЛБ банка АД Скопје;
 9. м-р Марија Ефремова, Главен советник за МСФИ на Гувернерот на НБРСМ;
 10. Ване Наумоски, раководител на финансии во Јавна Здравствена Установа
 11. Даночна регулатива – Виш даночен инспектор во УЈП

ЦЕЛИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА

По завршувањето наобуката, учесниците ќе бидат способни:

 • Да ги Опишат постапките што се применуваат за квалитетни сметководствени записи во пракса
 • Да се изберат основните сметководствени принципи, претпоставки, стандарди.
 • Недоверливо законодавство и тие да ги применат евиденциите за извршување и објавување на сите сметководствени трансакции во согласност со МСС и МСФИ во економски и банкарски сектори
 • Подготовка на финансиските извештаи како крајна цел на сметководствениот процес
 • Да се предвиди ефектот од промените во финансиските извештаи
 • Да се разликуваат методите на трошоците за покривање на сметководството, како медиум и по активност
 • Да ги Пресметаат сите показатели за финансиската анализа (Соодветна анализа)
 • Изработка на анализа на паричните текови во компании и банки
 • Учествуваaт во практична работа во лаборатории за сметководство, користејќи го софтверот за сметководствени работи на вистински компании и банки.

На крајот од специјализацијата учесниците добиваат:

 • 18 трансферни ЕКТС (кредити) на меѓународен магистерски студии по Финансии и Контролинг од Германскиот Институт за високо образование / Институт за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ – Скопје
 • 32 часа / бодови КПУ (ECVET) – Европски кредитни поени за стручно образование и обука (Европски центар за кредитирање и образование и учење на предавачи); сметководство на Европската рамка за квалификации
 • Германска специајлистички сертификат ( диплома) – „Сертифициран специјалист за сметководство“ во согласност со Европската година на образование во согласност со Европската гаранција за квалитет за образование и обука (EQAVET) – Обезбедување на европски квалификации и наставно образование.

КРАТОК ОПИС НА ПРОГРАМАТА   

Хајделберг Програмата Certified Аccouniting Specialis ги опфаќа најрелевантните теми на подрачјето на сметководственото практично работење и даночното законодавство. Имено, програмата ќе се одвива врз база на серија практични предавања, задачи од праксата во сметководствените комапнии/банки, како и учество на слушателите во практична работа (во лабараторија за сметководство) со помош на софтвер за сметководствено работење врз реални компании. Понатаму, ќе се направи проценка на здобиеното знаење на студентите, преку анализа на финансиски извештаи и пресметка на аналитички коефициенти (Ratio analysis) во конкретна команија/банка земена од праксата. Во контекст на тоа, слушателот ќе ги демонстрира стекнатите вештини и разбирањето за: менаџерско, банкарско, буџетско и бизнис сметководство базирано на МСС. Во текот на изучувањето на двете нивоа (CAS®1,2,3) ќе се направи проценка на здобиенотпо знаење на слушателите, преку изработка на финансиски извештаи во конкретна команија земена од праксата и притоа партиципиентот на програмата ќе ги демонстрира стекнатите вештини и разбирање за актуелната сметководствената техника. Програмата ќе даде акцент на тековните трендови и практично работење на сметководството и даночното законодавство ширум светот, опфатени со спецификите на работата и предизвиците со кои се соочуваат деловните и банкарските сектори. Напомена: Наставата од Ниво 3 алтернативно може да се изведува од врвни германски предавачи преку Е-училницата во живо (со апликација ZOOM.US). Значи, меѓународната програма на ниво 3 ќе ги потенцира тековните и практичните трендови во сметководството во Германија (МСФИ стандарди)

Вкупен фонд на часови:

 • 100

Место на одржување:  

 • Институт за Бизнис и Менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје (С. Македонија) / Хајделберг (Германија) или
 • ONLINE во живо на апликацијата ZOOM.US

Динамика на обуката:

 • Ниво 1 & 2 : два пати неделно (од 17:00 до 19:30 час.)
 • Ниво 3: Предавање во Германија/ или онлан преку ZOOM.US апликацијата

РЕГИСТРАЦИЈА

Често поставувани прашања

Плаќањето може да го направите дирекно со кредитна картица на самата веб страна при купување на семинар или обука или преку плаќање на фактура на неколку рати, а по претходно потпишан договор.

На програмите за сертифицкација може да се запише секој оној кој сака да се доквалификува или преквалификува за избраната област. За таа цел, поседување на минамални предзнаења од избраната област на секој кандидат се олеснителна околност при изучувањто на програмите. Имено, за програмите, освен последипломските магистески студии, не се бара претходно формално високо образование.

Pillar 1 – Семинари се одржуваат во живо со физичко присуство на однапред определена локација и време. Исто така, семинари се одржуваат и онлајн во живо преку ZOOM платформата. За секој организиран семинар однапред се определени начинот, времето и местото на одржување што се објавува на самата веб страна.

Pillar 2 – Е-learning, предавањата се одржуваат онлајн. Првата категорија е предавања во живо пеку онлајн ZOOM платформата, втората категорија е преку снимени видео материјали (при купување на одредена програма, добивате пристап до видеото кое сте го купиле).

Pillar 3 – Executive Certification се одржуваат во живо со физичко присуство на групата која ја следи програмата, со однапред определен распоред за одржување на предавањата.

НАПОМЕНА: предавањата на повеќемесечните програми се одржуваат после работно време, еднаш или два пати во неделата (за секоја обука е детално објаснето во информациите на самата програма).

Предавачи на сите програми се домашни и меѓународни практичари со најмалку 10 годишно работно искуство во областите кои ги предаваат. На секоја од програмите има експерти предавачи кои стојат на располагање за вие да го „искористите“ нивното know-how.

Секој слушател добива материјали во форма на презентации, вежби, exel-и, книги, дополнители (видео и аудио) материјали и насоки каде можат да добијат повеќе информации за теми поврзани со предавањата за сите кое сакаат да го прошират своето изучување.

На германската високообразована установа Хајделберг Инститит за бизнис и менаџмент во Скопје има акредитирано (во 2018 година) 4 академски програми за магистерски студии, и тоа:

 • – MBA in Finance & Controlling (60 ECTS)
 • – MBA in Finance & Controlling (120 ECTS)
 • – Business Data Governance & Business Informatics (60 ECTS)
 • – Business Data Governance & Business Informatics (120 ECTS)

Право на запишување имаат сите завршени студенти со додипломски студии – „Bachelor“ за едногодишните програми од 60 ЕКТС, кои претходно се стекнале со 240 ЕКТС кредити, додека за запишување на две годишните магистерски програми од 120 ЕКТС, право за запишување имаат студети со претходно стекнати 180 ЕКТС.

ВАЖНО:

 • – со завршување на магистерската програма MBA in Finance & Controlling (60 или 120 ЕКТС) студентите се стекнуваат со престижни меѓународни сертификации (2 од наведените 4

Risk Management (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Credit Analysis (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Compliance (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Certified Controller (German Diploma from Germany)

 • – завршување на магистерската програма – Business Data Governance & Business Informatics (60 или 120 ЕКТС) студентите се стекнуваат со престижни меѓународни сертификации (2 од наведените 4):

Certificate CISA / ISACA Certificate
BI & Big Data (German Diploma)
Digital Design Communication
Certification for Developers

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ IBMHS

Play Video

МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТИ ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ

Нашите меѓународно признати стандарди за квалитет и германското стручно образование можат да ве издвојат. Курсевите се развиваат од врвни експерти кои ќе ви помогнат да ги добиете најпотребните вештини