CSS

30 480 

Clear

Executive Certification in Compliance

Од практика за практика

Програмата се одвива врз база на серија предавања од областа на Усогласеноста (Compliance) со презентација на стручна литература и презентација на пракса при воспоставување на оваа функција.

Во текот на програмата ќе се направи проценка на здобиеното знаење на слушателите од овој основен модул преку тестови и изработка на проекти – т.н. Студии на случај (Case studies) од страна на слушателите. Програмата ќе обезбеди определување на терминот усогласеност („Compliance“) и службеник на усогласеност („Compliance Officer“), идентификување на основната улога на оваа професија во институциите, идентификување на основниот ГАП (GAP) меѓу целокупната регулатива и одредени групациски стандарди.

Исто така ќе обезбеди основни насоки за обезбедување на адекватно ниво на информации за идните и сегашните професионалци со цел усогласување со барањата на домашната и на странската регулатива.

Целна група:

Вработени во банките и финансиските институции, како и во останатите приватни и јавни друштва и организации кои директно или индиректно работат со усогласено работење (ново), вработени во одделите за усогласување, директори/раководители на сектори/ филијали, членови на повисок менаџмент.

Котизацијата за регистрација е вклучена во вкупната котизација на програмата

Стуктура на обуката

Ниво 1

Certified Compliance Specialist, Ниво 1

OСНОВИ НА COMPLIANCE И ОБЛАСТИ НА COMPLIANCE

 1. Вовед, историја и дефиниции
 2. Насоки и цели
 3. Compliance ризик
 4. Базелски принципи
 5. Профил на Compliance Officer
 6. Функција Compliance Officer
 7. Воспоставување на Compliance функција

Ниво 2

Certified Compliance Specialist, Ниво 2

COMPLIANCE FUNCTION

 1. Основи на Compliance функцијата
 2. Одговорности, права и обврски
 3. Организација на Compliance функцијата – практична примена и менаџирање
 4. Управување со Compliance функцијата
 5. Креирање на политики и процедури
 6. Креирање организациона шема
 7. Compliance функцијата и етиката

Ниво 3

Certified Compliance Specialist, Ниво 3

COMPLIANCE FUNCTION ВО БАНКИТЕ И ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

 1. Compliance области
 2. Обврски кон Надзорниот, Управниот одбор и повисокиот менаџмент
 3. Репортинг – известувања во согласност со законска и подзаконска регулатива / групациски стандарди
 4. Соработка со другите сектори/дирекции области на делување
 5. Теренски и вонтеренски контроли
 6. Мониторинг на препораки од надлежни органи и известување
 7. Домашни и меѓународни искуства и практики

Предавачи

 1. Томер Захарович, Compliance експерт (Велика Британија)
 2. Гај Десау, Compliance експерт (Велика Британија)
 3. Д-р Искра Ивановска Стојановска, сениор супервизор во Народна Банка на Република Северна Македонија
 4. М-р Фросина Целеска, сениор аналитичар во Народна Банка на Република Северна Македонија
 5. Игор Митровски, Управител на оддел за информатички технологии, НЛБ Банка АД Скопје
 6. м-р Олгица Спасевска, Раководител на сектор за човечки ресурси, Шпаркасе Банка АД Скопје
 7. Д-р Ивица Симоновски, Управа за финансиско разузнавање, AML/CFT експерт и тренер

Раководител на програмата:

М-р Маја Андреевска-Блажевска, MBA, CCO, CAMOLegal, Compliance and Corporate Governance Division, Manager at NBG Bank Malta Ltd

 

 

 

 

 

Цели на специјализацијата

По завршување на програмата, учесниците ќе бидат способни за

 • да се запознаат со основите на Compliance и да ги идентификуваат Compliance ризиците;
 • да ја разберат улогата и функцијата на Compliance Officer;
 • да ја детерминираат основната рамка на воспоставување на оваа функција во рамките на организацијата во која работат.
 • да се запознаат со основите на функцијата Compliance, одговорности, права и обврски
 • да се запознаат со начинот на организација и управување со функцијата Compliance преку теоретска и практична примена;
 • да се запознаат со начин на креирање/контрола и улога на Compliance Officer во изработка на интерни акти и политики на институцијата;
 • да се запознаат со основите на бизнис етиката на оваа функција, воспоставување на Compliance култура и генерално Кодекс на етика, судир на интереси, корпоративно управување
 • да се запознаат со основите на функцијата Compliance, одговорности и обврски во рамките на банката (следење на законска и подзаконска регулатива, поважни информации)
 • да се запознаат со функцијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризмот
 • да се запознаат со останатите функции и активности кои спаѓаат во рамките на оваа
 • функција согласно најдобрите меѓународни практики – FATCA, заштита на лични податоци,
 • кодекс на етика, грижа за корисници, соработка со надлежни институции (focal point) итн.
 • обврски од и кон Управниот и Надзорниот одбор, соработка со другите сектори, репортинг
 • обврска за спроведување теренски контроли, мониторинг на исполнување препораки од надлежни институции.

 

Вкупен фонд на часови:

 • 99

Место на одржување:

 • Институт за Бизнис и Менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје (С. Македонија) / Хајделберг (Германија) или

 • ONLINE во живо на апликацијата ZOOM.US

Динамика на обуката:

 • Два пати неделно (од 17:00 до 19:30 часот)

Често поставувани прашања

Плаќањето може да го направите дирекно со кредитна картица на самата веб страна при купување на семинар или обука или преку плаќање на фактура на неколку рати, а по претходно потпишан договор.

На програмите за сертифицкација може да се запише секој оној кој сака да се доквалификува или преквалификува за избраната област. За таа цел, поседување на минамални предзнаења од избраната област на секој кандидат се олеснителна околност при изучувањто на програмите. Имено, за програмите, освен последипломските магистески студии, не се бара претходно формално високо образование.

Pillar 1 – Семинари се одржуваат во живо со физичко присуство на однапред определена локација и време. Исто така, семинари се одржуваат и онлајн во живо преку ZOOM платформата. За секој организиран семинар однапред се определени начинот, времето и местото на одржување што се објавува на самата веб страна.

Pillar 2 – Е-learning, предавањата се одржуваат онлајн. Првата категорија е предавања во живо пеку онлајн ZOOM платформата, втората категорија е преку снимени видео материјали (при купување на одредена програма, добивате пристап до видеото кое сте го купиле).

Pillar 3 – Executive Certification се одржуваат во живо со физичко присуство на групата која ја следи програмата, со однапред определен распоред за одржување на предавањата.

НАПОМЕНА: предавањата на повеќемесечните програми се одржуваат после работно време, еднаш или два пати во неделата (за секоја обука е детално објаснето во информациите на самата програма).

Предавачи на сите програми се домашни и меѓународни практичари со најмалку 10 годишно работно искуство во областите кои ги предаваат. На секоја од програмите има експерти предавачи кои стојат на располагање за вие да го „искористите“ нивното know-how.

Секој слушател добива материјали во форма на презентации, вежби, exel-и, книги, дополнители (видео и аудио) материјали и насоки каде можат да добијат повеќе информации за теми поврзани со предавањата за сите кое сакаат да го прошират своето изучување.

На германската високообразована установа Хајделберг Инститит за бизнис и менаџмент во Скопје има акредитирано (во 2018 година) 4 академски програми за магистерски студии, и тоа:

 • – MBA in Finance & Controlling (60 ECTS)
 • – MBA in Finance & Controlling (120 ECTS)
 • – Business Data Governance & Business Informatics (60 ECTS)
 • – Business Data Governance & Business Informatics (120 ECTS)

Право на запишување имаат сите завршени студенти со додипломски студии – „Bachelor“ за едногодишните програми од 60 ЕКТС, кои претходно се стекнале со 240 ЕКТС кредити, додека за запишување на две годишните магистерски програми од 120 ЕКТС, право за запишување имаат студети со претходно стекнати 180 ЕКТС.

ВАЖНО:

 • – со завршување на магистерската програма MBA in Finance & Controlling (60 или 120 ЕКТС) студентите се стекнуваат со престижни меѓународни сертификации (2 од наведените 4

Risk Management (EU Certificate according European Banking Federation in Brussels)
Credit Analysis (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Compliance (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Certified Controller (German Diploma from Germany)

 • – завршување на магистерската програма – Business Data Governance & Business Informatics (60 или 120 ЕКТС) студентите се стекнуваат со престижни меѓународни сертификации (2 од наведените 4):

Certificate CISA / ISACA Certificate
BI & Big Data (German Diploma)
Digital Design Communication
Certification for Developers

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ IBMHS

Play Video

МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТИ ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ

Нашите меѓународно признати стандарди за квалитет и германското стручно образование можат да ве издвојат. Курсевите се развиваат од врвни експерти кои ќе ви помогнат да ги добиете најпотребните вештини