CC

30 390 

Clear

CERTIFIED CONTROLLER

German diploma with IGC quality standards

Опис на програмата

ВАЖНО: на 7 Декември, 2020 година, по претходно поднесено барање до УО на Меѓународната група за Controlling, со цел стекнување на светка престижна акредитација на програмата со знакот „IGC quality standards, од страна на светското тело за воведување на стандарди во контролингот – IGC International Group of Controllinг, германската високообразовна установа – Институт за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје, доби позитивна препорака и со тоа, се стекна со светска престижна акредитација.

Со тоа, Хајделберг Институтот во Скопје е единствената институција во Западен Балкан со таква сертификација и важност на дипломите / сертификатите на програмата “CERTIFIED CONTROLLER”

Прoграмата за CERTIFIED CONTROLLER® е еквивалентна на oргинална германска диплoма и се изведува вo пет нивoа сo пoминати пoвеќе oд 50.000 слушатели. Ваквата програма го карактеризира контролингот на ниво на Централна Европа повеќе од 40 години.

Слушателите, за да го постигнат успехот одржлив, потребно е да ја изучуваат програмата постапно, чекор по чекор. Поединечните нивоа на специјализацијата имаат за цел, да се надоградуваат еден со друг, како во поглед на содржината на теми, така и во поглед на содржината на практични вежби. Имено, програмата претставува интегриран пристап на спојување на теорија, практични вештини и меѓународна пракса во насока на унапредување на компетенциите на учесниците при изучување на котролингот.

Нивоата 1, 2 и 3 од програмата, се изучуваат во Скопје и даваат преглед на контролингот и контролорот во компанијата како бизнис игра. Во ниво 1, менаџерот (поединецот) компактно се ориентира и прилагодува во професијата „Controller“ во компаниите. Во ниво 2, се изучуваат трошоците, поточно управувањето со трошоците и сметководството на трошоците во компаниите. Интегрирано корпоративно планирање е основата на изучување во ниво 3 од програмата.

Со завршување на првите три нивоа во Скопје и полагањето на испитот, слушателите се стекнуваат со меѓународен контролинг сертификат.

Во преостанатиот дел од програмата, во ниво 4, наставата за слушателите се изведува во Германија или Скопје во зависност од слушателите. Во текот на изучувањето на ниво 4, слушателите ќе се запознаат со инвестицискиот контролинг и вредносно ориентирано корпоративно управување.

Ниво 5 е наменето за работилници и предавања на практичари од глеми германски компании во кои, учесниците на специјализацијата ги применуваат и спроведуваат вештините на Controlling знаењата и практиките кои ги развиле. Во текот на студиите, презентациските вештини на слушателите во умерени количини се интензивираат. Имено, во секоја фаза, активното учество на слушателите се згплемува. Во ниво 5, се обработуваат темите за надворешно и внатрешно известување и комуникација и разрешување на конфликти за контролорите.

На крајот на специјализацијата добивате:

Германска диплома за специјалистички обуки од висообразовната установа Institute for Business & Management HEIDELBERG – Skopje;

Специјалистички сертификат – диплома за (ниво 1, 2 и 3) завршено неформално стручно едногодишно образование согласно:

 • Европска рамка за квалификации;
 • European Credit points for Vocational Education and Training – Европски кредит поени за стручно образование и наука (ECVET);
 • European Quality Assurance for Vocational Education and Training (EQAVET) – Обезбедување Европски квалитет за стручно образование и наука.

Трансферни ЕКТС (кредити) за MBA студии по Controlling & Finance.

Котизацијата за регистрација е вклучена во вкупната котизација на програмата

Стуктура на обуката

Ниво 1

Certified Controller, Level 1

Controlling, Controllers and Corporate management

 1. Основи на контролинг
 • причини за појава на контролинг?
 • водечки принципи на контролингот
 •   задачи на контролингот
 • инструменти на контролингот
 • развој на контролингот
 1. Сметководството како извор на информации за контролингот
 • мисија, визија и стратегија
 • елементи на системот на контролинг
 • оперативно сметководство
 • изградба на менаџерски сметководствен систем
 • систематизација на трошоците и приходите – креирање на места на трошок и профитни центри
 • изградба на Биланс на успех по профитни центри
 1. Вежба – практичен пример – изградба на Биланс на успех по профитни центри
 2. Систем на корпоративно планирање
 • елементи на системот на контролинг
 • фази на планирање
 • видови на планирање
 • процес на планирање
 1. Вежба – практичен пример – изградба на систем за планирање
 2. Извештаи (Reporting)
 • прашања и цели на репортинг системот
 • изградба на стандардизиран систем за известување
 • видиви на извештаи
 1. Организација на контролингот
 • изградба на организациска структура на компанија
 • поставување на контролинг системот во компанијата
 • фази на воведување на контролинг
 1. Вежба – практичен пример – комплетна вежба со примена на сите техники од LEVEL 1

Ниво 2

Certified Controller, Level 2

Cost Management, Cost Accounting & Business Accounting

1. Поим и структура на трошковно сметководство

 • Метод на пресметка на полни трошоци во трошковно сметководство
 • Видови на трошоци

2. Сметководство на Трошковни центри (места на трошок)

 • Формирање на калкулација

3. Маргинални трошоци (контрибуциска маржа)
4. Вежба
5. Анализа на девијација
6. Концепт на Места на трошок
7. Оперативен Биланс на успех
8. Вежба

Ниво 3

Certified Controller, Level 3

Integral planning & Modern Budgeting

 1. Стратешко планирање
 2. Оперативно планирање
 3. Вежба – практичен пример
 4. Планирање на добивка, паричен тек и биланси
 5. Вежба – практичен пример
 6. Модерно буџетирање
 7. Контрола, проценка и планирање на инвестиции
 8. Вежба – практичен пример – комплетна вежба со примена на сите техники од LEVEL 3

Ниво 4

Certified Controller, Level 4

Investment controlling

 1. Basics on Controlling/Role of the Controller (Repetition)
 2. Performance Measurement
  – Key Performance Indicators (KPI), KPI systems
 3. Working Capital Management
  – Cash Conversion Cycle
  – Group work with case study
 4. Investment controlling and Investment estimation and planning
 5. Investment Controlling
  – Quantitative and semi-quantitative calculation methods 1 (with training exercises)
  – Quantitative and semi-quantitative calculation methods 2 (with training exercises)
 6. Working life of a Controller – Practical insights I, II. III & IV
  – Thorsten Balzer
  – Business Director CE-CO, carexpert KFZ-Sachverständigen GmbH”
  – “Working life of a Controller – Practical insights II
  – Ivo Deutsch
  – Head of Investment Controlling, DB Cargo AG”
  – Planning and Budgeting
  – “Working life with Controlling – Practical insights III
  – Rauno Gierig
  – Head of Sales Third Party, Wealth Management Capital Holding GmbH”
  – “Working life with Controlling – Practical insights III
  – Rauno Gierig
  – Head of Sales Third Party, Wealth Management Capital Holding GmbH”

Ниво 5

Certified Controller, Level 5

Strategic & Innovation controlling and Risk Management

 1. Strategic Controlling
 2. Risk Management
 3. Cost Accounting (Expert level)
 4. Innovation Controlling
 5. Working life of a Controller – Practical insights
 6. Strategic and Operative Planning
 7. Value-based Management
 8. Project and Portfolio Controlling

Предавачи

 1. Prof. Dr. Ronald Gleich, Frankfurt School of Finance & Management (Germany)
 2. Dr. Mike Schulze, European Management School, Mainz (Germany)
 3. Проф. д-р Синиша Наумоски, Извршен директор на АБИТ;
 4. Sladjana Raickovic, consultant (Montenegro);
 5. д-р Вики Русевска Твртковиќ, Директор на сектор за буџетирање и финансиско известување во Стопанска банка АД Скопје
 6. м-р Донка Марковска, Директор на сектор за финансиско управување во НЛБ Банка АД Скопје;
 7. м-р Александра Мирчовска, Раководител на сектор за кредитна анализа и администрација на големи, средни и мали претпријатија во НЛБ банка АД Скопје;
 8. Маја Николовска, Раководител на сектор за контролинг во Еуростандард банка АД Скопје
 9. Миленко Гајиќ, Раководител на сектор за финансии во Dräxlmaier dooel Кавадарци.
 10. Vladimir Davchev, Assistant manager of Risk Management Division at NLB AD Skopje

 

Цeли на специјализацијата

Главната цел на специјализацијата е да им даде на слушателите напредок во знаењето, и тоа:

 • да добијат преглед на целиот контролинг систем;
 • да го прошират нивното поле на делување како контролори;
 • да ја продлабочат, зајакнат и развијат својата меѓународна компетентност за controlling; и
 • да ги обучат своите вештини на аргументација и објаснување на англиски јазик (за студиите од Level 4 и 5).

Вкупен фонд на часови:

 • 200

Место:  

 • Скопје / Хајделберг
 • Online by Zoom app.

Динамика на настава:

 • Еднаш неделно (понеделник од 16:30 часот)

Често поставувани прашања

Плаќањето може да го направите дирекно со кредитна картица на самата веб страна при купување на семинар или обука или преку плаќање на фактура на неколку рати, а по претходно потпишан договор.

На програмите за сертифицкација може да се запише секој оној кој сака да се доквалификува или преквалификува за избраната област. За таа цел, поседување на минамални предзнаења од избраната област на секој кандидат се олеснителна околност при изучувањто на програмите. Имено, за програмите, освен последипломските магистески студии, не се бара претходно формално високо образование.

Pillar 1 – Семинари се одржуваат во живо со физичко присуство на однапред определена локација и време. Исто така, семинари се одржуваат и онлајн во живо преку ZOOM платформата. За секој организиран семинар однапред се определени начинот, времето и местото на одржување што се објавува на самата веб страна.

Pillar 2 – Е-learning, предавањата се одржуваат онлајн. Првата категорија е предавања во живо пеку онлајн ZOOM платформата, втората категорија е преку снимени видео материјали (при купување на одредена програма, добивате пристап до видеото кое сте го купиле).

Pillar 3 – Executive Certification се одржуваат во живо со физичко присуство на групата која ја следи програмата, со однапред определен распоред за одржување на предавањата.

НАПОМЕНА: предавањата на повеќемесечните програми се одржуваат после работно време, еднаш или два пати во неделата (за секоја обука е детално објаснето во информациите на самата програма).

Предавачи на сите програми се домашни и меѓународни практичари со најмалку 10 годишно работно искуство во областите кои ги предаваат. На секоја од програмите има експерти предавачи кои стојат на располагање за вие да го „искористите“ нивното know-how.

Секој слушател добива материјали во форма на презентации, вежби, exel-и, книги, дополнители (видео и аудио) материјали и насоки каде можат да добијат повеќе информации за теми поврзани со предавањата за сите кое сакаат да го прошират своето изучување.

На германската високообразована установа Хајделберг Инститит за бизнис и менаџмент во Скопје има акредитирано (во 2018 година) 4 академски програми за магистерски студии, и тоа:

 • – MBA in Finance & Controlling (60 ECTS)
 • – MBA in Finance & Controlling (120 ECTS)
 • – Business Data Governance & Business Informatics (60 ECTS)
 • – Business Data Governance & Business Informatics (120 ECTS)

Право на запишување имаат сите завршени студенти со додипломски студии – „Bachelor“ за едногодишните програми од 60 ЕКТС, кои претходно се стекнале со 240 ЕКТС кредити, додека за запишување на две годишните магистерски програми од 120 ЕКТС, право за запишување имаат студети со претходно стекнати 180 ЕКТС.

ВАЖНО:

 • – со завршување на магистерската програма MBA in Finance & Controlling (60 или 120 ЕКТС) студентите се стекнуваат со престижни меѓународни сертификации (2 од наведените 4

Risk Management (EU Certificate according European Banking Federation in Brussels)
Credit Analysis (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Compliance (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Certified Controller (German Diploma from Germany)

 • – завршување на магистерската програма – Business Data Governance & Business Informatics (60 или 120 ЕКТС) студентите се стекнуваат со престижни меѓународни сертификации (2 од наведените 4):

Certificate CISA / ISACA Certificate
BI & Big Data (German Diploma)
Digital Design Communication
Certification for Developers

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ IBMHS

Play Video

МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТИ ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ

Нашите меѓународно признати стандарди за квалитет и германското стручно образование можат да ве издвојат. Курсевите се развиваат од врвни експерти кои ќе ви помогнат да ги добиете најпотребните вештини