CPM

30 390 

Clear

Certified Portfolio Manager

Од практика за практика

Програмата за сертифициран портфолио менаџер преставува развивање вештини односно учење за тоа како да се спроведат мерењата на портфолиото. Потоа треба да се добие јасна слика за портфолио стратегии за различни класи на имот, вклучувајќи фиксен принос, капитал и алтернативен начин на финасирање.

Целна група се сите заинтересирани лица, вработени во финансиски институции (банки, инвестициски фондови, пензиски фиондови, брокерски куќи, осигурителни компании), и др. заинтересирани лица за унапредување на своите вештини за разбирање и управување со портфолио и за индивидуален и за професионален клиент.

Котизацијата за регистрација е вклучена во вкупната котизација на програмата

Стуктура на обуката

Ниво 1

Certified Portfolio Mаnager, Ниво 1

 1. Финансиска аритметика и вреднување на акции обврзници
 2. Статистички концепт и приноси на хартии од вредност
 3. Концепти на веројатност и поважни распореди на веројатност
 4. Статистичко заклучување
 5. Корелациона и рересиона анализа
 6. Анализа на средина – варијанса
 7. Повеќефакторски модели
 8. Техничка анализа
 9. Финансиските извештаи –Цел, Општи карактеристики, Комплетен сет на ФИ; Цели и правила на анализата на финансиските извештаи; Структура и содржина на ФИ
 10. Извештај за финансиска состојба
 11. Статичка и динамичка анализа
 12. Анализа на Билансот на успех (приходи и расходи)
 13. Анализа на Билансот на состојба (средства, обврски и капитал)
 14. Пресметка на финансиски индикатори (профитабилности поврат на капитал, долгорочна солвентност и стабилност, краткорочна солвентност и ликвидност, показатели на обрт, показатели на вложувања)

Ниво 2

Certified Portfolio Mаnager, Ниво 2

 1. Целта на компанијата и проблемот на застапување
 2. Долгорочно финансиско одлучување, издавање и вреднување на хартии од вредност
 3. Управување со ризик, поврат и портфолио, структура на трошоци и капитал
 4. Обртен капитал и краткорочно финансирање
 5. Дивидендна политика / Спојувања, преземања и други облици на преструктурирање
 6. Меѓународен финансиски менаџмент
 7. Инструменти со фиксен приход и сопственишки инструменти (акции)
 8. Парични инструменти (штедни депозити; CDs (сертификати за депозит); депозитни сметки на пазарот на пари-Money Market Deposit Accounts)
 9. Должнички инструменти (Емисии на обврзници)
 10. Сопственички инструменти (акции-Equity Investments)
 11. Анализа и вреднување на акциите (Структура и функционирање на пазарите на хартии од вредност; Фундаментална анализа; Макроекономијата и пазарите на хартии пд вредност; Анализа на индустријата; Анализа на компанијата; Модели на вреднување на акциите; Технишка анализа
  12.1 Деривативни инструменти (комодитис и благородни метали)
  12.2 Останати инвестиции (недвижности и мали бизниси)
 12. Фондови за заедничко вложување (mutual funds)
 13. Анализа и вреднување на инструментите со фиксен доход (Видови и карактеристики на инструментите со фиксен приход; Модел за вреднување на инструментите со фиксен приход; Цени и приноси на обврзниците; Рочна структура на каматните стапки)
 14. Финансиски деривативи (Деривативни инструменти и пазари; Forward-и; Фјушерси; Опции; Свопови)
 15. Анализа на алтернативни инвестиции (Недвижности; Инвестициони компании; Ризичен капитал; Фондови за управување со ризикот (hedgefunds); Затворен тип на комапнии (closely-held) и неликвидни хартии од вредност; Хартии од вредност на компании во стечај; Деривативи на стоки и нивни пазари

Ниво 3

Certified Portfolio Mаnager, Ниво 3

 1. Портфолио теорија и терија за пазарите на капитал
 2. Процес на инвестирање во хартии од вредност
 3. Управување со портфолија на индивидуални инвеститори
 4. Управување со портфолија на институципнални инвеститори
 5. Донесување одлуки за алокација на средства по класи на инструменти, по сектори и по хартии пд вредност
 6. Стратегии за управување со портфолио на акции
 7. Портфолио на хартии пд вредност со фиксен доход
 8. Мерење на перформансите на портфолио менаџерите
 9. Практично управување со портфолијата

Предавачи

 1. Проф. д-р Весна Буцевска, Економски факултет при УКИМ
 2. Проф. д-р Марија Трпкова Несторовска, Економски факултет при УКИМ
 3. Проф. д-р Кирил Јовановски, Економски факултет при УКИМ, Комисионер во Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија
 4. Доц. д-р Александар Наумовски, Економски факултет при УКИМ
 5. Горан Марковски, ДУИФ КБ Публикум
 6. Душко Гошевски, Управа за Јавни Приходи, Комисионер во Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија
 7. Павлина Трповска, Сектор за корпоративни финансии при Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија
 8. Лујза Томовска, Сектор за корпоративни финансии при Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија
 9. Проф. д-р Клементина Поповска, Економски институт при УКИМ
 10. Иван Штериев, Македонска Берза АД Скопје
 11. Проф. д-р Зоран Колев, ТТК Банка АД Скопје, Комисионер при Комисија за хартии од вредност на Република Македонија
 12. Коста Ивановски, Сава пензиско друштво АД Скопје
 13. Јасна Смилева, Сектор за супервизија на пазар на капитал при Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија
 14. Проф. д-р Владимир Филиповски, Економски факултет при УКИМ
 15. Артон Лена, ДУИФВФП фондови
 16. м-р Александра Мирчовска, НЛБ банка АД Скопје
 17. Златко Нестороски, НЛБ банка АД Скопје
 18. Проф. д-р Сашо Арсов, Економски факултет при УКИМ

Раководител на обуката: Kомисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија

Цели на специјализацијата

Главна цел е развивање на вештини во проценките на основната веројатност и статистика, запознавање со инструменти и концепти со фиксен принос и запознавање со концептите за вреднување на капиталот.

Вкупен фонд на часови:
 • 100
Место на одржување:  
 • Институт за Бизнис и Менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје (С. Македонија) / Хајделберг (Германија) или
 • ONLINE во живо на апликацијата ZOOM.US

Динамика на обуката:

 • Еднаш неделно (17:00 до 19:00)

 

Често поставувани прашања

Плаќањето може да го направите дирекно со кредитна картица на самата веб страна при купување на семинар или обука или преку плаќање на фактура на неколку рати, а по претходно потпишан договор.

На програмите за сертифицкација може да се запише секој оној кој сака да се доквалификува или преквалификува за избраната област. За таа цел, поседување на минамални предзнаења од избраната област на секој кандидат се олеснителна околност при изучувањто на програмите. Имено, за програмите, освен последипломските магистески студии, не се бара претходно формално високо образование.

Pillar 1 – Семинари се одржуваат во живо со физичко присуство на однапред определена локација и време. Исто така, семинари се одржуваат и онлајн во живо преку ZOOM платформата. За секој организиран семинар однапред се определени начинот, времето и местото на одржување што се објавува на самата веб страна.

Pillar 2 – Е-learning, предавањата се одржуваат онлајн. Првата категорија е предавања во живо пеку онлајн ZOOM платформата, втората категорија е преку снимени видео материјали (при купување на одредена програма, добивате пристап до видеото кое сте го купиле).

Pillar 3 – Executive Certification се одржуваат во живо со физичко присуство на групата која ја следи програмата, со однапред определен распоред за одржување на предавањата.

НАПОМЕНА: предавањата на повеќемесечните програми се одржуваат после работно време, еднаш или два пати во неделата (за секоја обука е детално објаснето во информациите на самата програма).

Предавачи на сите програми се домашни и меѓународни практичари со најмалку 10 годишно работно искуство во областите кои ги предаваат. На секоја од програмите има експерти предавачи кои стојат на располагање за вие да го „искористите“ нивното know-how.

Секој слушател добива материјали во форма на презентации, вежби, exel-и, книги, дополнители (видео и аудио) материјали и насоки каде можат да добијат повеќе информации за теми поврзани со предавањата за сите кое сакаат да го прошират своето изучување.

На германската високообразована установа Хајделберг Инститит за бизнис и менаџмент во Скопје има акредитирано (во 2018 година) 4 академски програми за магистерски студии, и тоа:

 • – MBA in Finance & Controlling (60 ECTS)
 • – MBA in Finance & Controlling (120 ECTS)
 • – Business Data Governance & Business Informatics (60 ECTS)
 • – Business Data Governance & Business Informatics (120 ECTS)

Право на запишување имаат сите завршени студенти со додипломски студии – „Bachelor“ за едногодишните програми од 60 ЕКТС, кои претходно се стекнале со 240 ЕКТС кредити, додека за запишување на две годишните магистерски програми од 120 ЕКТС, право за запишување имаат студети со претходно стекнати 180 ЕКТС.

ВАЖНО:

 • – со завршување на магистерската програма MBA in Finance & Controlling (60 или 120 ЕКТС) студентите се стекнуваат со престижни меѓународни сертификации (2 од наведените 4

Risk Management (EU Certificate according European Banking Federation in Brussels)
Credit Analysis (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Compliance (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Certified Controller (German Diploma from Germany)

 • – завршување на магистерската програма – Business Data Governance & Business Informatics (60 или 120 ЕКТС) студентите се стекнуваат со престижни меѓународни сертификации (2 од наведените 4):

Certificate CISA / ISACA Certificate
BI & Big Data (German Diploma)
Digital Design Communication
Certification for Developers

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ IBMHS

Play Video

МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТИ ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ

Нашите меѓународно признати стандарди за квалитет и германското стручно образование можат да ве издвојат. Курсевите се развиваат од врвни експерти кои ќе ви помогнат да ги добиете најпотребните вештини