CTFS

30 480 

Clear

CERTIFIED TRADE FINANCE SPECIALIST

Од практика за практика

Програмата се однесува на теоретскиот и практичен аспект на банкарските инструменти за финансирање на трговијата (акредитивите, гаранциите и инкасата). При одржување на предавањата ќе бидат презентирани меѓународните узанси кои на униформен начин го регулираат работењето со инструментите за финансирање на трговијата (ФТ), во меѓународни размери. Ќе биде даден приказ и на домашната регулатива релевантна за овој вид на банкарски услуги.

Исто така, ќе биде укажано и на примери од практиката, поврзани со спомнатите инструменти.

Конечно, ќe се дебатира за меѓународните трендови и можната иднина на (Trade Finance) услугите.

Котизацијата за регистрација е вклучена во вкупната котизација на програмата

Стуктура на обуката

Ниво 1

Серификација за Финансирање на Трговија, Ниво 1

1. ОСНОВИ НА КОМЕРЦИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ 1.1 Ризици 1.2 Специјализирани институции поврзани со комерцијалното работење 1.3 Документација што се користи во комерцијалното работење 1.4 Најчести видови на одговори во комерцијалното работење 1.5 ICC моделна униформни договори за купопродажба 1.6 Домашна законска регулатива поврзана со банкарските услуги 1.7 Методи за плаќање во(н) државата 1.8 Проверка на знаењето за основите на Комерцијалното работење 2. МЕЃУНАРОДНИ ТРГОВСКИ УСЛОВИ – INCOTERMS 2010 3. ОСНОВИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА – ФТ 3.1 Вовед во акредитивното работење    

 • Видови на акредитиви
 • Учесници во акредитивот
 • Ризици поврзани со акредитивното работење
 • Вообичаени постапки поврзани со акредитивот
 • Случаи од практиката/Вежби

3.2 Гаранции

 • Вовед во гаранциското работење
 • Видови на гаранции
 • Учесници во гаранцијата
 • Ризици поврзани со гаранциското работење
 • Вообичаени постапки поврзани со гаранцијат
 • Случаи од практиката/Вежби Инкаса
 • Вовед во инкасо работењето
 • Видови инкаса и учесници во наплатата
 • Случаи од практиката/Вежби

3.3 Инкаса

 • Вовед во инкасо работењето
 • Видови инкаса и учесници во наплатата
 • Случаи од практиката/Вежби

Ниво 2

Серификација за Финансирање на Трговија, Ниво 2

 1. ФИНАНСИРАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА – ФТ 1.1 Акредитиви
 • Меѓународни узанси и практика за акредитивно работење
 • Домашна регулатива и практика за акредитивно работење
 • Конфирмација на акредитив
 • Рамбурсни аранжмани
 • Случаи од практиката/Вежби
  1.2 Гаранции
 • Меѓународни узанси и практика за гаранциско работење
 • Домашна регулатива и практика за гaрaнциско работење
 • Контра гаранција и колатерална гаранција
 • Случаи од практиката/Вежби
  1.3 Инкаса
 • Меѓународни узанси и домашна регулатива поврзана со инкасото
 • Вообичаени постапки поврзани со инкасото
 • Случаи од практиката/Вежби
 1. СПРЕЧУВАЊЕ НА ИЗМАМИ СО ФТ ИНСТРУМЕНТ
 • Општо за измамите
 • Измами кај Акредитиви
 • Гаранции
 • Инкаса
 • Други банкарски услуги
 1. COMPLIANCE ОД ФТ АСПЕКТ (Усогласеност на работењето вобанките со регулативата; спречување на перење пари и финансирање тероризам; меѓународни санкции и сл.)
 • Домашна регулатива и институции
 • Меѓународна регулатива и институции
 • Случаи од практиката/Вежби
 1. Б.П.О.
 • Поим, учесници, релации и можни ризици од Б.П.О.
 • Правилата на ICCP aris за Б.П.

Ниво 3

Серификација за Финансирање на Трговија, Ниво 3

 1. ФИНАНСИРАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА – ФТ 1.1.Акредитиви
 • Пренос на акредитив
 • Дополнителни активности по акредитив
 • Преглед на документација презентирана за наплата
 • Постапки при (не)уредна презентација
 • Случаи од практиката/Вежби
 • Потврдување на знаењето за акредитивите на ниво lll

1.2 Гаранции

 • Пренос на гаранција
 • Дополнителни активности по гаранција
 • Преглед на документација презентиранa за наплата
 • Постапки при (не)уредна презентација
 • Случаи од практиката/Вежби

1.3 Инкаса

 • Специфични ситуации при инкасо работењето
 • Случаи од практикат
 1. S.W.I.F.T.ПОРАКИ
 2. ФОРФЕТИНГ (FORFAITING

Предавачи

Раководители на обуката:   

Силвана Симиќ, Помошник директор на Сектор за логистика во продажба при НЛБ Банка АД Скопје

Андреј Ефтимов, Раководител на Служба за документирање на услуги при НЛБ Банка АД СКОПЈЕ

Цели на специјализацијата
По завршувањето наобуката, учесниците ќе бидат способни:
 • Да стекне соодветни познавања за примената на ФТ инструментите.
 • При администрирање на ФТ инструментите, да ги има во предвид специфичностите на секој од нив.
 • Да ги познава домашните закони, меѓународните узанси и банкарската практика за работа со ФТ инструментите во земјата и странство.
 • Да дава консултантски услуги на комитентите за одреден вид на ФТ Инструмент.
 • Да може самостојно да работи на секој од ФТ инструментите.
 • Да ги согледа можностите за комбинирање на ФТ инструментите со други банкарски услуги, заради следење на потребите на комитентите.
Целна група:
 • Вработени во комерцијалните субјекти и државните институции/органи (пр. членови на тендерски комисии, надлежни лица за тендерски постапки, јавни набавки итн.) кои работат со инструментите за финансирање
 • За основно ниво (l) се вработени во банка кои сакаат да ги прошират своите знаења или да започнат да работат во услугите што обезбедуваат FT услуги
 • За напредни нивоа (ll и lll), тоа е вработените во банките кои непречено даваат услуги поврзани со ингеренциите, гаранциите и работењето со колекционерски активности и сакаат да достигнат поголем степен на специјализација. На овие нивоа им е исто така на раководителите и на раководителите на организационите единици на банките кои немаат многу практично искуство во финансирање во трговијата со финансии.
Вкупен фонд на часови:
 • 100
Место на одржување:
 • Скопје (С. Македонија) / Хајделберг (Германија) или
 • ONLINE во живо на апликацијата ZOOM.US
Динамика на обуката
 • Два пати неделно (од 17:00 до 19:30 часот)

Често поставувани прашања

Плаќањето може да го направите дирекно со кредитна картица на самата веб страна при купување на семинар или обука или преку плаќање на фактура на неколку рати, а по претходно потпишан договор.

На програмите за сертифицкација може да се запише секој оној кој сака да се доквалификува или преквалификува за избраната област. За таа цел, поседување на минамални предзнаења од избраната област на секој кандидат се олеснителна околност при изучувањто на програмите. Имено, за програмите, освен последипломските магистески студии, не се бара претходно формално високо образование.

Pillar 1 – Семинари се одржуваат во живо со физичко присуство на однапред определена локација и време. Исто така, семинари се одржуваат и онлајн во живо преку ZOOM платформата. За секој организиран семинар однапред се определени начинот, времето и местото на одржување што се објавува на самата веб страна.

Pillar 2 – Е-learning, предавањата се одржуваат онлајн. Првата категорија е предавања во живо пеку онлајн ZOOM платформата, втората категорија е преку снимени видео материјали (при купување на одредена програма, добивате пристап до видеото кое сте го купиле).

Pillar 3 – Executive Certification се одржуваат во живо со физичко присуство на групата која ја следи програмата, со однапред определен распоред за одржување на предавањата.

НАПОМЕНА: предавањата на повеќемесечните програми се одржуваат после работно време, еднаш или два пати во неделата (за секоја обука е детално објаснето во информациите на самата програма).

Предавачи на сите програми се домашни и меѓународни практичари со најмалку 10 годишно работно искуство во областите кои ги предаваат. На секоја од програмите има експерти предавачи кои стојат на располагање за вие да го „искористите“ нивното know-how.

Секој слушател добива материјали во форма на презентации, вежби, exel-и, книги, дополнители (видео и аудио) материјали и насоки каде можат да добијат повеќе информации за теми поврзани со предавањата за сите кое сакаат да го прошират своето изучување.

На германската високообразована установа Хајделберг Инститит за бизнис и менаџмент во Скопје има акредитирано (во 2018 година) 4 академски програми за магистерски студии, и тоа:

 • – MBA in Finance & Controlling (60 ECTS)
 • – MBA in Finance & Controlling (120 ECTS)
 • – Business Data Governance & Business Informatics (60 ECTS)
 • – Business Data Governance & Business Informatics (120 ECTS)

Право на запишување имаат сите завршени студенти со додипломски студии – „Bachelor“ за едногодишните програми од 60 ЕКТС, кои претходно се стекнале со 240 ЕКТС кредити, додека за запишување на две годишните магистерски програми од 120 ЕКТС, право за запишување имаат студети со претходно стекнати 180 ЕКТС.

ВАЖНО:

 • – со завршување на магистерската програма MBA in Finance & Controlling (60 или 120 ЕКТС) студентите се стекнуваат со престижни меѓународни сертификации (2 од наведените 4

Risk Management (EU Certificate according European Banking Federation in Brussels)
Credit Analysis (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Compliance (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Certified Controller (German Diploma from Germany)

 • – завршување на магистерската програма – Business Data Governance & Business Informatics (60 или 120 ЕКТС) студентите се стекнуваат со престижни меѓународни сертификации (2 од наведените 4):

Certificate CISA / ISACA Certificate
BI & Big Data (German Diploma)
Digital Design Communication
Certification for Developers

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ IBMHS

Play Video

МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТИ ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ

Нашите меѓународно признати стандарди за квалитет и германското стручно образование можат да ве издвојат. Курсевите се развиваат од врвни експерти кои ќе ви помогнат да ги добиете најпотребните вештини