CWD

30 800 

Clear

CERTIFIED FULL STACK WEB DEVELOPER

Програмата е дизајнирана од домашни и меѓународни експерти од С.Р. Германија со теоретска основа и многу практична работа и реални проекти.

Предност од изучувањето на оваа програма е тоа што ќе обезбеди практично познавање од сите техники инволвирани при девелопирање на рален проект. Тоа подразбира дека во зависност од потребите, ќе може да девелопирате клиент или сервер софтвер или лесно да се насочите во една од овие насоки. Исто така, по завршувањето на овие стручни студии, слушателите ќе се здобијат со подобро разбирање од сите аспекти на новите технологии кои доаѓаат.

Слушателите кои ќе се стекнат со Диплома во оваа професија ќе поседуваат широка лепеза на технологии и познанства со кои ќе може брзо да направат прототип апликација, во текот на завршувањето на третото (експертско) ниво од програмата.

На пазарите на труд (дома и надвор во ЕУ) освен каде што се бара Full Stack Веб Девелопери, сите наши дипломци – специјализанти, може да аплицираат за работа каде што се бара Front-End, Back-End или Database девелопери.

Карактериските на програмата како и стратегиите на предавање се дадени во продолжение:

Програмата за Certified Web Developer се одвива во три модули со што ќе се изучат основно, напредно и експертско ниво.

Секој учесник при аплицирањето за академијата ќе потполни прашалник за самооценка на нивото на знаење.

Котизацијата за регистрација е вклучена во вкупната котизација на програмата

Стуктура на обуката

Level 1

Level 1 – Basic

Basic Programming
– Introduction To Programming
– Pseudo Code
– Flow Charts
– Funcions & Procedures

Basic Backend Programming Language
– Variables,DataTypes
– Loops & Conditional Programming
– Class,Objects,Collections
– Inheritance,Exceptions

Presentational Web Technologies
– HTML
– CSS

Level 2

Level 2 – Advanced

Advanced Backend Programming Language
– Polymorphism
– Interfaces
– Asynchronous Programming
– Delegates, Events

Basic Frontend Programming Language
– Basic JavaScript

Data Storage
– SQL Server Database

Level 3

Level 3 – Advanced

Data Access Technologies
– Ado.Net
– Entity Framework Core
– CRUD Methods

Advanced Web Aplications I
– Introduction to RESTful Services
– Creating And Hosting Web API
– Authentication and Authorization

Advanced Frontend Programming Language
– Advanced JavaScript

Level 4

Level 4 – Expert

Advance Web Aplications II
– Model-View-Controller

Software Architectures
– Unit testing
– Softwere design patterns
– Version Control
– Cloud Technologies

Advanced Web Aplications III
– React JS

CERTIFIED FULL STACK WEB DEVELOPER

ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕ

КРАТКО ОПИС НА ПРОГРАМАТА – Кариера како web developer

Оваа програма е дизајнирана за да создаде Full Stack Web Developers. Во насока на тоа, програмата за стекнување на германска диплома – Certified Full Stack Web Developer ќе обезбеди силна основа во повеќе аспекти на:

 • Softver Web Developer, вклучувајќи го Front-End Software Development (клиент софтвер)
 • Back-End Sofware Development (сервер софтвер)
 • Database Software Development и
 • Cloud Development.

Предности на Certified  Web Developer програмата како дел од College for Developers на Institute for Business and Management HEIDELBERG Skopje:

 • Германска сертифицирана диплома
 • Сигурност (германска програма со предавачи со 20 годишно искуство во областа на full-stack програмирање)

На крајот на специјализацијата добивате:

 1. Германска диплома за завршени стручни специјалистички студии со назив: Certified Full Stack Web Developer, издадена од Висообразовната германска научна установа – Институт за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје;
 2. Збогатено портфолио на Networking во земјата и странство;
 3. Промоција на Вашето CV на настани во земјата и странство;
 4. Тутор за поддршка во професијата во првата година после завршувањето на студиите; и
 5. Можност да се стекнете со висока ЕУ плата на пазарот на труд во престижни меѓународни компании во земјата и странство.

По завршување на секој модул од програмата, секој учесник потребно è да положи практичен испит, со цел стекнување на сертификатот. Испитот се вреднува 70% од вкупните поени за сертификатот. Останатите 30% од вкупите поени на добивање на сертификатот се однесуваат на оценка на раководителот на програмата кој доставува оценка за учесникот по 3 основи: присуство, критично мислење и ангажираност. Трите категории, носат поединечно по 10% од оценката. Раководителот е должен да ги сумира заклучоците од информациите доставени од страна на секој пооделен предавач на наставните сесии.

Секоја од темите застапени во програмата ќе содржи практични примери за имплементација во секојдневното работење. Методите за презентирање и совладување на темите ќе се одвиваат по принципот на: флексибилност, Learning by doing концепт, работилници, дискусии, работни групи, истражувања.

Вкупен број на часови:

 • 450

Настава – Локација:

 • Институт за Бизнис и Менаџмент Хајделбер Скопје (С. Македонија)
 • ONLINE учење преку платформата ZOOM.US app

Динамика на обуката:

 • Два/три пати неделено

РЕГИСТРАЦИЈА

Често поставувани прашања

Плаќањето може да го направите дирекно со кредитна картица на самата веб страна при купување на семинар или обука или преку плаќање на фактура на неколку рати, а по претходно потпишан договор.

На програмите за сертифицкација може да се запише секој оној кој сака да се доквалификува или преквалификува за избраната област. За таа цел, поседување на минамални предзнаења од избраната област на секој кандидат се олеснителна околност при изучувањто на програмите. Имено, за програмите, освен последипломските магистески студии, не се бара претходно формално високо образование.

Pillar 1 – Семинари се одржуваат во живо со физичко присуство на однапред определена локација и време. Исто така, семинари се одржуваат и онлајн во живо преку ZOOM платформата. За секој организиран семинар однапред се определени начинот, времето и местото на одржување што се објавува на самата веб страна.

Pillar 2 – Е-learning, предавањата се одржуваат онлајн. Првата категорија е предавања во живо пеку онлајн ZOOM платформата, втората категорија е преку снимени видео материјали (при купување на одредена програма, добивате пристап до видеото кое сте го купиле).

Pillar 3 – Executive Certification се одржуваат во живо со физичко присуство на групата која ја следи програмата, со однапред определен распоред за одржување на предавањата.

НАПОМЕНА: предавањата на повеќемесечните програми се одржуваат после работно време, еднаш или два пати во неделата (за секоја обука е детално објаснето во информациите на самата програма).

Предавачи на сите програми се домашни и меѓународни практичари со најмалку 10 годишно работно искуство во областите кои ги предаваат. На секоја од програмите има експерти предавачи кои стојат на располагање за вие да го „искористите“ нивното know-how.

Секој слушател добива материјали во форма на презентации, вежби, exel-и, книги, дополнители (видео и аудио) материјали и насоки каде можат да добијат повеќе информации за теми поврзани со предавањата за сите кое сакаат да го прошират своето изучување.

На германската високообразована установа Хајделберг Инститит за бизнис и менаџмент во Скопје има акредитирано (во 2018 година) 4 академски програми за магистерски студии, и тоа:

 • – MBA in Finance & Controlling (60 ECTS)
 • – MBA in Finance & Controlling (120 ECTS)
 • – Business Data Governance & Business Informatics (60 ECTS)
 • – Business Data Governance & Business Informatics (120 ECTS)

Право на запишување имаат сите завршени студенти со додипломски студии – „Bachelor“ за едногодишните програми од 60 ЕКТС, кои претходно се стекнале со 240 ЕКТС кредити, додека за запишување на две годишните магистерски програми од 120 ЕКТС, право за запишување имаат студети со претходно стекнати 180 ЕКТС.

ВАЖНО:

 • – со завршување на магистерската програма MBA in Finance & Controlling (60 или 120 ЕКТС) студентите се стекнуваат со престижни меѓународни сертификации (2 од наведените 4

Risk Management (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Credit Analysis (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Compliance (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Certified Controller (German Diploma from Germany)

 • – завршување на магистерската програма – Business Data Governance & Business Informatics (60 или 120 ЕКТС) студентите се стекнуваат со престижни меѓународни сертификации (2 од наведените 4):

Certificate CISA / ISACA Certificate
BI & Big Data (German Diploma)
Digital Design Communication
Certification for Developers

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ IBMHS

Play Video

МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТИ ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ

Нашите меѓународно признати стандарди за квалитет и германското стручно образование можат да ве издвојат. Курсевите се развиваат од врвни експерти кои ќе ви помогнат да ги добиете најпотребните вештини