MDM

60 1.560 

Clear

MASTER IN DIGITAL MARKETING

ВОВЕД

Програмата ќе обезбеди силна основа во сите основни концепти на дигиталниот маркетинг. Обуката за сертифициран дигитален маркетинг професионалец е дизајнирана од страна на академски професори и експерти во областа на дигиталниот маркетинг, со долгогодишно практично искуство. На академијата ќе се креираат професионалци спремни да одговорат на предизвиците на модерните текови на дигиталниот маркетинг. Низ фузија на теоретски основи со многу практична работа на реални ситуации, ќе се стекнете со неопходните вештини. Ќе добиете сеопфатно разбирање на дигиталниот маркетинг и ќе се стекнете со напредна експертиза.

Обуката за дигитален маркетинг е идеална за сите кои се вклучени во процесот на креирање, планирање и спроведување на кампањите, мерење и оценување на ефектите од дигиталните кампањи, како и за оние кои би сакале да се преквалификуваат и да продолжат со професионална кариера во оваа област.

Котизацијата за регистрација е вклучена во вкупната котизација на програмата

Стуктура на обуката

Предавачи

Раководител на програмата:
Савица Поп Тонева

 

 

 

 

 

 1. Сања Јанеку
 2. Билјана Трајковска
 3. Емилија Корнакова
 4. Тодор Трајковски
 5. Стојан Стојчевски
 6. Радослав Настасијевиќ Барџиски
 7. Маја Танушоска

СОДРЖИНА

CERTIFIED DIGITAL MARKETING PROFESSIONAL

1. Introduction to Digital Marketing / What is digital marketing?

 • Principles of Digital Marketng
 • Developing Objectves
 • Digital Research
 • Curtural Research

2. Digital Marketing Strategy

 • Fundamentals
 • Strategy Objectves & KPIs
 • Digital Strategy Reasrch
 • Creatve Strategy

3. Social Media Marketing

 • Key Social Platorms
 • Setng up a Social Media Experience
 • Growing & Engaging an Audience
 • Social Media Campaigns
 • Campaing Insights
 • Final assignment

4. Search Engine Optimization (SEO)

 • SEO Fundamentals
 • SEO & Business Objectves
 • Keywords
 • SEO Content Plan
 • Search Ranking
 • SEO Performance
 • Final Assinment

5. Paid Search (PPC) using Google Ads

 • Fundamentals of Paid Search
 • Goole Ads
 • Search Campaign Management
 • Search Campaign Measurement
 • Final Assinment

6. Analytics with Google Analytics

 • Web Analytcs Fundamentals
 • Confguring a Google Analytcs Account
 • Setng Goals
 • Monitoring Campaigns
 • Analyzing & Recording Data

7. Introduction to Public Relations

 • What is PR?
 • The Functoning of PR
 • The PR Process
 • Final Assinment

8. Display & Video Advertising

 • Fundamentals of Display & Video Advertsing
 • YouTube
 • Google Display Network
 • Ad Formats
 • Video Campaigns
 • Measurement and Optmizaton
 • Final Assinment

9. Email Marketing

 • Intro to Email Marketng and Email Marketng Fundamentals
 • Tools and Strategy
 • Email Design
 • Email Campaigns
 • Testng and Optmizing
 • Marketng Automaton
 • Final Assinment

10. Website Optimization

 • Web Design and Website Optmizaton
 • Websites Design Principles & Website Copy
 • User – Centered Design
 • Website Optmizaton
 • Website Metrics
 • Final Assinment

11. Media planning and Budgeting

 • Why media are important
 • The Media Lenguage
 • Geography Role in Media planning, seasonality and tming
 • Media Communicaton Goals
 • Prepare an advertsing media plan
 • Media executon
 • Tools, Effects and Trends
 • Media Cost
 • Final Assinmen

12. Photoshop for beginners

ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕ

Оваа програма е дизајнирана со цел да ве создаде во специјалист за дигитален маркетинг со експертиза од Google Analytics, Google AdWords, маркетинг на социјални медиуми, рекламирање на социјални медиуми и е-маркетинг како суштински придружник.

Карактериските на програмата како и стратегиите на предавање се дадени во продолжение:

Програмата за Certified Digital Marketing Professional® се одвива во дванаесет модули со што ќе се изучат основно, напредно и експертско ниво.

Секој учесник при аплицирањето за академијата ќе потполни прашалник за самооценка на нивото на знаење.

По завршување на акдемијата, секој учесник потребно è да положи практичен испит, со цел стекнување на сертификатот. Испитот се вреднува 70% од вкупните поени за сертификатот. Останатите 30% од вкупите поени на добивање на сертификатот се однесуваат на оценка на раководителот на програмата кој доставува оценка за учесникот по 3 основи: присуство, критично мислење и ангажираност. Трите категории, носат поединечно по 10% од оценката. Раководителот е должен да ги сумира заклучоците од информациите доставени од страна на секој пооделен предавач на наставните сесии.

Секоја од темите застапени во програмата ќе содржи практични примери за имплементација во секојдневното работење. Методите за презентирање и совладување на темите ќе се одвиваат по принципот на: флексибилност, Learning by doing концепт, работилници, дискусии, работни групи, истражувања.

 

Вкупен број на часови:

 • 260

Настава – локација:

 • Институт за Бизнис и Менаџмент Хајделберг Скопје (С.Македонија)
 • ONLINE учење преку плаформата ZOOM.US app

Динамика на предавања:

 • два пати неделно

Често поставувани прашања

Плаќањето може да го направите дирекно со кредитна картица на самата веб страна при купување на семинар или обука или преку плаќање на фактура на неколку рати, а по претходно потпишан договор.

На програмите за сертифицкација може да се запише секој оној кој сака да се доквалификува или преквалификува за избраната област. За таа цел, поседување на минамални предзнаења од избраната област на секој кандидат се олеснителна околност при изучувањто на програмите. Имено, за програмите, освен последипломските магистески студии, не се бара претходно формално високо образование.

Pillar 1 – Семинари се одржуваат во живо со физичко присуство на однапред определена локација и време. Исто така, семинари се одржуваат и онлајн во живо преку ZOOM платформата. За секој организиран семинар однапред се определени начинот, времето и местото на одржување што се објавува на самата веб страна.

Pillar 2 – Е-learning, предавањата се одржуваат онлајн. Првата категорија е предавања во живо пеку онлајн ZOOM платформата, втората категорија е преку снимени видео материјали (при купување на одредена програма, добивате пристап до видеото кое сте го купиле).

Pillar 3 – Executive Certification се одржуваат во живо со физичко присуство на групата која ја следи програмата, со однапред определен распоред за одржување на предавањата.

НАПОМЕНА: предавањата на повеќемесечните програми се одржуваат после работно време, еднаш или два пати во неделата (за секоја обука е детално објаснето во информациите на самата програма).

Предавачи на сите програми се домашни и меѓународни практичари со најмалку 10 годишно работно искуство во областите кои ги предаваат. На секоја од програмите има експерти предавачи кои стојат на располагање за вие да го „искористите“ нивното know-how.

Секој слушател добива материјали во форма на презентации, вежби, exel-и, книги, дополнители (видео и аудио) материјали и насоки каде можат да добијат повеќе информации за теми поврзани со предавањата за сите кое сакаат да го прошират своето изучување.

На германската високообразована установа Хајделберг Инститит за бизнис и менаџмент во Скопје има акредитирано (во 2018 година) 4 академски програми за магистерски студии, и тоа:

 • – MBA in Finance & Controlling (60 ECTS)
 • – MBA in Finance & Controlling (120 ECTS)
 • – Business Data Governance & Business Informatics (60 ECTS)
 • – Business Data Governance & Business Informatics (120 ECTS)

Право на запишување имаат сите завршени студенти со додипломски студии – „Bachelor“ за едногодишните програми од 60 ЕКТС, кои претходно се стекнале со 240 ЕКТС кредити, додека за запишување на две годишните магистерски програми од 120 ЕКТС, право за запишување имаат студети со претходно стекнати 180 ЕКТС.

ВАЖНО:

 • – со завршување на магистерската програма MBA in Finance & Controlling (60 или 120 ЕКТС) студентите се стекнуваат со престижни меѓународни сертификации (2 од наведените 4

Risk Management (EU Certificate according European Banking Federation in Brussels)
Credit Analysis (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Compliance (EU Certificate according to European Banking Federation in Brussels)
Certified Controller (German Diploma from Germany)

 • – завршување на магистерската програма – Business Data Governance & Business Informatics (60 или 120 ЕКТС) студентите се стекнуваат со престижни меѓународни сертификации (2 од наведените 4):

Certificate CISA / ISACA Certificate
BI & Big Data (German Diploma)
Digital Design Communication
Certification for Developers

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ IBMHS

Play Video

МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТИ ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ

Нашите меѓународно признати стандарди за квалитет и германското стручно образование можат да ве издвојат. Курсевите се развиваат од врвни експерти кои ќе ви помогнат да ги добиете најпотребните вештини