• CERM

    Certified Enterprise Risk Management
    Од практика за практика

    Програмата ги опфаќа најрелевантните теми на подрачјето на управување со најзначајните категории на ризици со кои се соочуваат нефинанскиските институции во нивното работење,…

    30 480  Select options