За млади претприемачи од Западен Балкан

За млади претприемачи од Западен Балкан

МСП-финансии во Германија Работа со столбот на германската економија

Е-УЧЕЊЕ Преглед на економската клима и предизвиците што претстојат за малите и средни претпријатија во Германија

  • Главните краткорочни и долгорочни инструменти за финансирање, основите на хибридите и вонбилансното финансирање
  • Регулаторни барања, разрешување на билансите на банките, потреба од нов пристап на банка, „нови играчи на пазарот“
  • Основи на најчестиот колатерал што се користи за финансирање на обртниот капитал и капиталот
  • Најрелевантни (Финансиски) договори
  • Практичен пример за анализа на кредитен ризик: Биланс на успех и загуба, биланс на состојба и проток на готовина
  • Екскурзија: Преглед и тековни проблеми на германскиот банкарски пазар

Предавач:
Проф. д-р Роланд Купка
Консултант, Дреих
Искусен корпоративен банкар

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email