За нас

МИСИЈА

Создавање на современи концепти на специјализирано извршно постдипломско образование и воспоставување нови образовно – професионални стандарди засновани на обука преку анализа на неформален образовен систем.

ВИЗИЈА

Понуда на формално извршно постдипломско образование со имплементација на практична специјализација.

ЦЕЛИ