HEIDELBERG SKOPJE BUSINESS SCHOOL (HEIDELEBRG FACUTY OF SKOPJE) ИМА СОСЕМА ПОИНАКОВ ПОГЛЕД ЗА УСПЕХОТ НА МЛАДИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН  

Add A Heading (21)

 

Постојат два вида на знаење – општо и специјализирано. Општото знаење, колку и да е големо и разновидно, е од мала полза кога станува збор за акумулација на парите, со цел – младите да бидат успешни после дипломирањето. Факултетите и Универзитетите во светот, особено во регионот, располагаат практично со сите форми на општи знаења што ѝ се познати на цивилизацијата, концентрирани на едно место. Повеќето професори како единки на високообразовните установи се специјализирани за предавање на знаењата, а не и за организација или користење на знаењата.

За таа цел, ние во Хајделберг сме убедени дека знаењето нема да ги привлече парите доколку не е организирано и интелигентно насочено со посредство на практични планови за акција кон крајната цел – акумулација на парите за сите млади студенти после нивното дипломирање. Недоволното разбирање на овој факт е причина за конфузијата на милиони студенти, после завршување на студиите кои погрешно веруваат дека „знаењето е моќ“. Тоа е сосем погрешно! Знаењето е само потенцијална моќ. Тоа станува моќ дури кога ќе се организира во рамките на дефинираните планови за акција и ќе се насочи кон крајната цел.

Оваа „алка што недостасува“ во сите образовни системи може да се сретне во неуспехот на образованите институции, своите студенти да ги научат како да го организираат и да го користат знаењето откако се здобиле со него. Затоа, ние во Heidelberg Skopje BUSINESS SCHOOL (HEIDELEBRG FACUTY ОF SKOPJE) првично, акредитиравме две студиски програми:

  • Бизнис администрација: банкарство, осигурување и контролинг; и
  • Податоци и компјутерски науки;

кои знаењето како потенцијална моќ го организараат во дефинирани ПЛАНОВИ за акција и го насочуваат студентот кон конкретната ЦЕЛ.

Наскоро, годинава, ќе следува Конкурс за студии во Скопје, но со Германска Диплома и практика во С.Р. Германија за сите млади од Западен Балкан.

Види повеќе на: www.ibmhs.eu ГЕРМАНИЈА ДОМА!

 

СТРУЧНИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ

Врз основа на Статутот и Правилникот за условите и критериумите за запишување на стручни специјализации за до-квалификација и преквалификација, Управата на Хајделберг Институт во Скопје (Heidelberg Skopje BUSINESS SCHOOL) донесе одлука за упис на 103 нови слушатели, за академската 2024 годниа, на следниве програми:

 

Има на програма Упсина квота Цена Стипендија Ваша партиципација Апликација:
Certified Controller®

IGC quality accreditation

10 960 ЕУР 160 ЕУР

За пријави до 10.02.2023

800 ЕУР https://ibmhs.eu/certified-controller/
Certified Front-End Developer 15 1300 ЕУР 300 ЕУР

За пријави до 10.02.2023

1000 ЕУР https://ibmhs.eu/certified-front-end-developer/
Certified Graphic

Designer

10 2000 ЕУР 500 ЕУР

За пријави до 10.02.2023

1700 ЕУР https://ibmhs.eu/certified-graphic-designer/
Certified IT Operations and Support Engineer 10 1200 ЕУР 200 ЕУР

За пријави до 10.02.2023

1000 ЕУР https://ibmhs.eu/certified-it-operations-and-support-engineer/
Certified Project

Manager 

10 740 ЕУР 150 ЕУР

За пријави до 10.02.2023

590 ЕУР https://ibmhs.eu/certified-project-manager/
Master in Digital Marketing 10 1600 ЕУР 200 ЕУР

За пријави до 29.02.2023

1200 ЕУР info@ibmhs.eu
Certification for Corporate Governance & Compliance – CCG&C 8 1440 ЕУР 50% за сите членки на АБИТ

(во соработка)

720 ЕУР http://abit.edu.mk/News.aspx?IdNews=179&IdLanguage=1&IdRoot=1
Certified Risk Manager – CRM 8 1440 ЕУР 50% за сите членки на АБИТ

(во соработка)

720 ЕУР https://ibmhs.eu/certified-risk-manager-and-credit-analyst/
Certified Credit Analyst – CCA 8 1440 ЕУР 50% за сите членки на АБИТ

(во соработка)

720 ЕУР https://ibmhs.eu/certified-risk-manager-and-credit-analyst/
Certified Branch Manager® – CBM 8 1440 ЕУР 50% за сите членки на АБИТ

(во соработка)

720 ЕУР http://www.abit.edu.mk/News.aspx?IdNews=8&IdLanguage=1&IdRoot=1
Certification in banking Supervisory standards® –   CBSS 6 1020 ЕУР 50% за сите членки на АБИТ

(во соработка)

510 ЕУР http://www.abit.edu.mk/News.aspx?IdNews=138&IdLanguage=1&IdRoot=1

 

ВАЖНО: стипендиите се предвидени за ран упис на кандидатите на сите членки кои ќе се пријават директно на линковите погоре.

Повеќе информации за студиските програми на: info@ibmhs.eu ; info@abit.edu.mk или 070 355 656

На крајот на специјализацијата добивате:

  • Специјалистички сертификат – диплома за (ниво 1, 2 и 3) завршено неформално стручно едногодишно образование согласно eвропска рамка за квалификации;
  • Можност за трансферни кредити ЕКТС за додипломски и MBA студии на образованите институции
  • Германска диплома за специјалистички обуки од високообразовните установи Heidelberg Skopje BUSINESS SCHOOL & HEIDELBERG FACULTY OF SKOPJE

Give us a call:+ 389 70 355 656
or send us a message: