IBMHS in Media

К О Н К У Р С

ГЕРМАНСКАТА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА ХАЈДЕЛБЕРГ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, објавува К О Н К У Р С За запишување на слушатели на професионални специјализации (обуки) во областа на информатичките технологии и финансиите,

Read More »